Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5771

Look inside

מנהגי בעל החתם סופר
Minhagei HaChatam Sofer
משה סופר

ובסופו: צוואת... החת"ם סופר... ; בסדר חדש, מפוענח ובתוספת מראה מקומות עם תולדות... החת"ם סופר, מכת"י הגר"ש סופר...
ולראשונה: בתוספת הערות "דברי ישראל", להגאון מהר"י וועלץ... ; "משוש דודים" : לקט מנהגים והליכות... בעניני נישואין, (שחיבר וליקט... הרב שבתי שמואל ווייס). ‬
 • Customs
 • 59
 • 50
 • משוש דודים
 • רבי יושע ליב שילל
 • שם עולם
 • Bnei Brak
 • 2007
 • 1
 • 135
 • 24
 • 600
 • כריכה קשה
Title ‫ מנהגי בעל החתם סופר : מאת... רבינו משה סופר / מלוקט ומסודר... ע"י... רבי יהושע יהודה, המכונה רבי יושע ליב שילל... ובסופו: צוואת... החת"ם סופר... ; בסדר חדש, מפוענח ובתוספת מראה מקומות עם תולדות... החת"ם סופר, מכת"י הגר"ש סופר... ולראשונה: בתוספת הערות "דברי ישראל", להגאון מהר"י וועלץ... ; "משוש דודים" : לקט מנהגים והליכות... בעניני נישואין, (שחיבר וליקט... הרב שבתי שמואל ווייס). ‬ Var. Title ‫ מנהגי חתם סופר ‬ Imprint ‫ בני ברק : מכון שם עולם, המפעל להנצחת תרבות ומורשת היהדות, מכון מחקר לכתבי יד - קורות אישים וקהילות, תשס"ח. ‬ Descr. ‫ קח; [1], כח ע’ : פקס" ; 25 ס"מ. ‬ Gen. note ‫ על הכריכה: מנהגי חתם סופר ‬ ‫ ע’ [עג]-צ: תולדות... החתם סופר, מכתי"ק הגר"ש סופר... ‬ ‫ [1], כח הע’: דברי ישראל : הערות על מנהגי... החת"ס, מאת... רבי ישראל וועלץ... ‬ Local Subj. ‫ סופר, משה -- מנהגים. ‬ ‫ סופר, משה. ‬ ‫ סופר, משה -- צואה. ‬ ‫ מנהגים -- סלובקיה -- ברטיסלוה. ‬ ‫ רבנים -- סלובקיה -- ברטיסלוה -- ביוגרפיה. ‬ ‫ צואות (מוסר) ‬ ‫ מנהגי נשואין יהודיים.