Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5772

Look inside

אוהב ישראל
Oheiv Yisrael
אברהם יהושע העשיל

השלם : ... אמרות טהורות.
מהדורה חדשה ומפוארת, מוגהת ומתוקנת על פי כתב היד המקורי ובהוספת קטעים ומאמרים שהושמטו ע"י הצנזורה, עם ציוני כל מראי המקומות, ובלווי מפתחות ‬
 • Hassidut
 • Sermons
 • 75
 • 35
 • מכון שפתי צדיקים שע"י מרכז תורני אוהב שלום
 • Jerusalem
 • 1999
 • 1
 • 400
 • 25
 • 1000
 • כריכה קשה
1000 ‫ |a אברהם יהושע השל, |c מאפטה ‬ 24510 ‫ |a אוהב ישראל : |b השלם : ... אמרות טהורות... / |c מוהר"ר אברהם יהושע העשיל אב"ד דק"ק אפטא... ‬ 250 ‫ |a מהדורה חדשה ומפוארת, מוגהת ומתוקנת... על פי כתב היד המקורי... ובהוספת קטעים ומאמרים... שהושמטו ע"י הצנזורה, עם ציוני כל מראי המקומות, ובלווי מפתחות... ‬ 260 ‫ |a ירושלם : |b מכון שפתי צדיקים שע"י מרכז תורני אוהב שלום, |c תשנ"ט. ‬ 300 ‫ |a שפח, [2] ע' ; |c 25 ס"מ. ‬ 650 4 ‫ |a אפטה (חסידות) |x ספרות עיונית ‬ 650 4 ‫ |a חסידות |y <<02-->> 1815-1915 |x ספרות עיונית ‬ 650 4 ‫ |a פרשת השבוע |x דרשות. ‬ הספר כוללת מוגה מחדש בניקוד ובפיסוק מלא ללא ראשי - תיבות ציונים ומראי מקומות, מקורות והשוואות כותרות צד בשולי הקטעים הערות וציונים פנינים והדרכות מעשיות לפי נושאים תולדות והליכות חייו מפתחות מפורטים לפי נושאים בסדר א-ב ועוד מעלות רבות המסייעות להבנת דברי רבינו זיע''א