Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5772

Look inside

בלילה ההוא
BaLayla HaHu
אלכסנדר אריה מנדלבאום

קיצור דיני פורים
 • Purim
 • 96
 • 35
 • שיחו בכל נפלאותיו ‬
 • מאיר אלאך
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2002
 • 5
 • 125
 • 24
 • 4000
 • כריכה קשה
מנדלבוים, אלכסנדר אריה בן שמחה ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ בלילה ההוא : קיצור דיני פורים... וביאור... של מצות "עד דלא ידע" - השופך אור על... ימי הפורים... על פי מדרשי חז"ל, פוסקים, ובהשקפתם של גדולי בעלי המוסר והמחשבה... / מלוקט... מאתי... אלכסנדר אריה בלאמו"ר... שמחה מנדלבוים... ; ונלווה אליו קונטרס שיחו בכל נפלאותיו : על נס הפורים הגדול של זמננו במלחמת המפרץ, מאת הרב מאיר אליאך ‬ ‫ כותר נוסף: ‬ ‫ שיחו בכל נפלאותיו ‬ ‫ מהדורה: ‬ ‫ מהד’ ג מתוקנת ומורחבת ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ירושלים : (מנדלבוים), תשנ"ח ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 119, [1] ע’ ; 25 ס"מ ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ דפוס צלום: ירושלים, תשנ"ג, עם תוספות (ע’ 89-119) ‬ Local Subj. ‫ מלחמת המפרץ, 1991 -- הבטים דתיים -- יהדות. ‬ ‫ נסים. ‬ ‫ פורים. ‬ ‫ פורים -- הלכה. ‬ ‫ מחבר שותף ‬ ‫ אליאך, מאיר שיחו בכל נפלאותיו ‬