Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5772

Look inside

ילקוט יוסף
Yalkut Yosef
יוסף יצחק

דיני עונג שבת, מלאכות שהגוי עושה לישראל, דיני לפני עיור הקשורים לשבת, דיני ערב שבת, מלאכות המתחילות מערב שבת, דיני שהייה והטמנה, דיני פסיק רישיה דלא ניחא ליה, דיני ספק חשיכה, זמן כניסת השבת וצאת השבת : מסימן רמב עד
 • Halacha
 • Shabbat
 • $30
 • $11
 • שבת
 • יוסף עובדיה
 • אש פיתוחים
 • Jerusalem
 • 2011
 • 1
 • 848
 • 25
 • 1400
 • כריכה קשה
מחבר: ‬ ‫ יוסף, יצחק בן עובדיה ‬ ‫ כותר אחיד: ‬ ‫ [ילקוט יוסף - שבת] ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ ילקוט יוסף : הלכות שבת... : פסקי הלכות ע"פ סדר הש"ע, עם מקורותיהם מהש"ס, הראשונים והאחרונים, הש"ע ונושאי כליו עד אחרוני זמנינו, בתוספת פסקים ומקורות מאאמו"ר... רבי עובדיה יוסף, עם הוספות וביאורים ותשובות בהלכה / מאת יצחק יוסף... בן... רבי עובדיה... ‬ ‫ מהדורה: ‬ ‫ מהד’ ב מורחבת ומתוקנת ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ירושלים : אש פיתוחים, תשע"א-. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ כר’ : פקס’ ; 25 ס"מ. ‬ ‫ הערת תוכן ‬ ‫ התכן: ‬ ‫ כרך א: כולל: דיני עונג שבת, מלאכות שהגוי עושה לישראל, דיני לפני עיור הקשורים לשבת, דיני ערב שבת, מלאכות המתחילות מערב שבת, דיני שהייה והטמנה, דיני פסיק רישיה דלא ניחא ליה, דיני ספק חשיכה, זמן כניסת השבת וצאת השבת : מסימן רמב עד סימן רסב. תשע"א. תתמח ע’. התקבל לספריה ב-2010. על הכריכה: מהדורת אלקיים. ‬ Local Subj. ‫ קרו, יוסף בן אפרים. שלחן ערוך ארח חיים. הלכות שבת -- באורים. ‬ ‫ שבת -- הלכה. ‬ ‫ מחבר שותף ‬ ‫ יוסף, עובדיה ‬