Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5772

Look inside

פסקי תשובות
Piskei Tshuvot
שמחה רבינוביץ

ליקוט מספרי שו"ת והלכה מסודרים לפי סדר שו"ע והמ"ב בהדגשה הנושאים והבעיות שנתעוררו בתקופתנו
כרך ששי בסדרה - עיין גם בסט פסקי תשובות ID 11031
 • Shabbat
 • Halacha
 • $36
 • $11
 • שבת
 • שמחה רבינוביץ
 • Jerusalem
 • 2015
 • 1
 • 648
 • 25
 • 1200
 • כריכה קשה
מחבר: ‬ ‫ רבינוביץ, שמחה בנציון איזיק ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ פסקי תשובות [בהמתנה להפקדת חובה] ‬ ‫ מהדורה: ‬ ‫ מהד’ מורחבת. ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ירושלים : ש. ב. צ. א. רבינוביץ, תשע"א. ‬ הוצאה, ממצאו הפציך ודברו דבר, מוקצה, ל"ט מלאכות, מעשה שבת, רפואה והצלה,, חינוך קטן, קו התאריך,