Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5772

Look inside

שאלות ותשובות מהרש''ך
Shut Maharshakh
שלמה הכהן

ספר ראשון משאלות ותשובות ולשונות הרמב''ם ודבורי התוספות
מהגורה חדשה מסודרת באותיות מאירות עינים ברוב פאר והדר, מוגה ומתוקן עפ''י דפו''ר וכת''י, פיסוק וקיטוע מדוייק הוספת ראשי חיבות, ותשובות חדשות מספרים וכת''י בתוספת מפתח הענינים, ש''ס רמב''ם וכו', אישים ומקומות
 • Responsa
 • Halacha
 • $175
 • $11
 • זברון אהרן
 • Jerusalem
 • 2011
 • 3
 • 1860
 • 28
 • 5500
 • כריכה קשה
שלמה בן אברהם, הכהן (מהרש"ך) ‬ Title ‫ שאלות ותשובות מהרש"ך ... משאלות ותשובות ולשונות הרמב"ם ודבורי התוספות שנשאלתי והשבותי עליהן / ... שלמה בן... הר’ אברהם הכהן... ; מוגה ומתוקן עפ"י דפו"ר וכת"י, פיסוק וקיטוע... הוספת אלפי מראי מקומות, ציונים והערות, פענוח ראשי תיבות, ותשובות חדשות מספרים וכת"י, בהוספת מפתח... ([ראש המערכת]: מו"ה חיים יצחק פרוש). ‬ Edition ‫ מהד’ חדשה ‬ Imprint ‫ ירושלים : זכרון אהרן, תשע"א. ‬ Descr. ‫ 4 כר’ ב-3 : פקס" ; 28 ס"מ. ‬ Gen. note ‫ באותיות מרובעות ‬ Contents ‫ התכן: ‬ ‫ ספר א. [4], 28, [1], תעד ע’. ע’ 1‏-5: תולדות המחבר / הרב ישכר בעריש ווייס. ע’ תלה-תעד: ביאור הלכות גירושין להרמב"ם. ‬ ‫ ספר ב. [5], 17, [1], תח; [1], קי ע’. [1], קי הע’: מפתחות המקורות והערכים [על כל ד החלקים]. ‬ ‫ ספר ג. [5], 12, [1], תכו; [5], 8, [1], רכח, [9] ע’. [5], 8, [1], רכח הע’: ספר ד, עם שער מיוחד. ‬ Local Subj. ‫ שלמה בן אברהם, הכהן (מהרש"ך) ‬ ‫ משה בן מימון. משנה תורה. הלכות גרושין -- באורים. ‬ ‫ שאלות ותשובות -- 1040‏-1600. ‬ ‫ רבנים -- יון -- סלוניקי -- ביוגרפיה. ‬ ‫ גטין -- הלכה. ‬ Add.Entry ‫ פרוש, חיים יצחק ‬ ‫ ויס, יששכר בריש ‬