Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5772

Look inside

קרן אורה
Keren Orah
יצחק קארלין

ברכות, שבת, עירובין, תענית, מו''ק... יבמות, נדרים, נזיר, סוטה, סנהדרין, הוריות, זבחים, מנחות, חולין, מעילה.
ועתה הופיע מחדש בסייתא דשמיא במהדורה מפוארת ומושלמת באותיות מרובעות מאירת עינים, בהגהה מדוייקת, בתיקון לפח שגיעות.. בתוספות ציוני אלפי מראי מקומות מתורה, ש"ס, מדרשים... בפינועח ר"ת, בחלוקץ לקטעים..
 • On the Shas
 • $118
 • $11
 • על הש''ס החדש המפואר
 • מכון מסורת ישראל
 • Jerusalem
 • 2003
 • 4
 • 1600
 • 25
 • 3200
 • כריכה קשה
Sefer Keren Orah Al HaShas HaHadash HaMephoar