Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5772

Look inside

סידור אליך תפילתי
Sidur Eylecha Tfilati
-

הסידור 'אליך תפילתי' מציע למתפלל הנחיות מפורטות באשר לאורחות התפילה – אלו תפילות נאמרות בעמידה ואלו בישיבה, אלו נאמרות בקול ואלו בלחש, מתי עונים ומה עונים, ועוד
ראשונה הנחה לכמויות
 • Prayer and Liturgy
 • $30
 • $11
 • נוסח ספרד
 • -
 • ראובן מס
 • Jerusalem
 • 2011
 • 1
 • 810
 • 23
 • 1000
 • כר' קשה
התפילה בבית הכנסת מהווה מוקד למפגש רוחני, בו פונה היהודי לאלוקיו ביחד עם הציבור. אולם במציאות ימינו, רבים מבין באי בית הכנסת אינם בקיאים בהווייתה ובאורחותיה של התפילה, ובבואם לבית הכנסת חשים הם זרות וחוסר נוחות. גם אלו הבקיאים באורחות בית הכנסת לא תמיד מבינים את הנאמר בתפילה. הסידור 'אליך תפילתי' מציע למתפלל הנחיות מפורטות באשר לאורחות התפילה – אלו תפילות נאמרות בעמידה ואלו בישיבה, אלו נאמרות בקול ואלו בלחש, מתי עונים ומה עונים, ועוד. בהערות בשולי דפיו של הסידור כלולה סקירה על רקעה והתהוותה של כל תפילה, מי חיבר אותה ומתי שולבה בתפילת הציבור. כל זאת מתוך ניסיון להביא את המתפלל לחוש בנוח כחלק מקהל המתפללים בבית הכנסת, ואת שיחו עם בוראו לרמות של עומק, הבנה והזדהות עם המילים הנאמרות.