Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5772

Look inside

הפטרות מבוארות חזון דוד
Chazon David
דוד זילבר

ביאור ההפטרות של פרשיות התורה והמועדים בדרך צחה ע"פ מפרשי המקרא.
קמא
 • Nach (Prophets Writings)
 • 126
 • 35
 • המחבר
 • Brooklyn
 • 2010
 • 2
 • 1100
 • 25
 • 2200
 • כר' קשה
ME-Uniform Heading ‫ הפטרות. תש"ע. ברוקלין ‬ Uniform Title ‫ [הפטרות מבארות] ‬ Title ‫ הפטרות מבוארות : חזון דוד : לפרש... ההפטרות של פרשיות התורה והמועדים בדרך צחה... על פי גדולי מפרשי המקרא... / חיברתי... דוד זילבער. ‬ Publication Area ‫ ברוקלין : (זילבער), תש"ע. ‬ Phys.Description ‫ 2 כר' : איור, פקס' ; 25 ס"מ. ‬ General Note ‫ נדפס בישראל ‬ General Note ‫ על הכריכה: מהדורת בערקאוויטש ‬ General Note ‫ בתחילת כל הפטרה - תיאור תקופת הנביא שמספרו נלקחה ההפטרה ‬ Formated Contents N ‫ התכן: ‬ Formated Contents N ‫ כרך א: בראשית, שמות, ויקרא. [1], תקלב, [1] ע'. ע' לג-מא: קוים לדמותו של... המחבר. ע' תקכז-תקלב: אלון בכות : לזכר... מרת גינדל בת ר' שלמה בערקאוויטש / (אברהם פנחס בערקאוויטש). ‬ Formated Contents N ‫ כרך ב: במדבר, דברים, מועדים. [7], תעז, [9] ע'. ע' תיז-תכט: מאמר ושב ורפא לו, ((נכתב ע"י המחבר ז"ל)) : מיד כשחלה אבינו [ר' אברהם] התחיל להעלות על הכתב רעיונותיו... מגישין אנו... מאמר אחד מקונטרסו... ע' [תלא]-תעז: אחרית דבר : קורות ימי חיי אבותינו... למשפחת זילבער, פריעד... ואת התלאות... ואת הנפלאות... בימי הזעם [השואה]... ‬ Local Subject ‫ זילבר, דוד בן אברהם