Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5772

Look inside

ספר הבתים
Sefer Habatim
דוד ברבי שמואל הכוכבי

לרבנו דוד ב"ר שמואל הכוכבי [מהעיר אישטיליאה בצרפת].
קמא
 • Halacha
 • $58
 • $15
 • 'הנקרא 'קרית ספר
 • שלום מאיר יונגרמן
 • -
 • Zikron Yaakov
 • 2007
 • 4
 • 800
 • 25
 • 3000
 • כר' קשה
ME-Personal Name ‫ כוכבי, דוד בן שמואל ‬ Title ‫ ספר הבתים : הנקרא ... קרית ספר / לרבנו דוד ב"ר שמואל הכוכבי [מהעיר אישטיליאה בצרפת]. וחונה עליו ספר נתיבות הבית : ... כולל ביאור ... לדברי רבינו ומקור כל דין ... / שלום מאיר ב"ר יחיאל מיכאל יונגרמן. ‬ Varying Form Title ‫ קרית ספר ‬ Varying Form Title ‫ נתיבות הבית ‬ Publication Area ‫ זכרון יעקב : המכון להוצאת ספרים וכתבי יד שליד ישיבת זכרון מיכאל, תש"ס ‬ Phys.Description ‫ 2 כר' ; 28 ס"מ ‬ General Note ‫ נוסף שער מיוחד לכל החיבור, וכן תוכן ענינים בשם פתח הבית, ומבוא בשם מבוא הבית / מאת שלום מאיר יונגרמן. ‬ Formated Contents N ‫ התוכן: [1]: בית תפילה: שערי קריאת שמע, שערים א-ג.-- [2]: בית תפילה: שערי קריאת שמע, שערים ד-ו. ‬ Added Person Name ‫ יונגרמן, שלום מאיר ‬