Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5780

Look inside

משנה תורה
Mishnah Torah
משה בן מיימון

ספר משנה תורה : הוא היד החזקה לרבינו משה ב"ר מיימון, סודר ונדפס מחדש. מוגה ושלם עפ"י כת"י עתיקים ... הוספות חדשות: . שנויי נוסחאות ... מקורות וציונים ... ספר הליקוטים ... ספר המפתח ... ילקוט שנויי נוסחאות בשני גודלים
 • Halacha
 • $380
 • $21
 • היד החזקה
 • שבתי פרנקל
 • Jerusalem
 • 2005
 • 15
 • -
 • 24
 • 19000
 • כריכה קשה
‫‫ משה בן מימון ‬ Unif. Title ‫ [משנה תורה - תשס"ו (ירושלים-בני ברק)] ‬ Title ‫ משנה תורה : הוא היד חזקה / לרבינו משה ב"ר מיימון ; סודר ונדפס מחדש... עפ"י כת"י... ועפ"י הדפוסים הישנים, ועפ"י מה שהובא לשון רבינו בספרי ראשונים...; השגות הראב"ד בשלמותן... ; הגהות מיימוניות... ; מגדל עוז... ; מגיד משנה וכסף משנה... ; לחם משנה... ; ומשנה למלך ועוד... ; בעריכת... ר’ שבתי פרנקל. ‬ Var. Title ‫ ספר המצוות - תשס"ו (בני ברק) ‬ ‫ משנה תורה - מהד’ שבתי פרנקל ‬ ‫ פרוש קדמון ממצרים ‬ ‫ רמב"ם פרנקל ‬ ‫ ברכי יוסף ‬ Imprint ‫ ירושלים-בני ברק : שבתי פרנקל, תשס"ו (2005). ‬ Descr. ‫ 7 כר’ : איורים, פקס" ; 25 ס"מ. ‬ Gen. note ‫ "במהדורה מיוחדת, מהדורת יד שבתי, ללא ההוספות שבסוף הספר [שנדפסו במהד’ תשל"ה, רשומה 105816]" (כרך א ע’ [3]). ‬ ‫ ההוספות : הגהות הרמ"ך / לרבינו משה הכהן מלוניל... ; רבינו מנוח / לרבינו מנוח מנרבונה... ; פי’ מוהר"י קורקוס / לרבינו יוסף קורקוס... ; פירוש הרדב"ז / לרבינו דוד בן אבי זמרה על הלכות שלוחין ושותפין ועבדים... ועל ספרי עבודה וקרבנות...; הגר"א / לרבינו אליהו מוילנא, נלקט מתוך ביאור הגר"א לשולחן ערוך ומתוך חידושים מפוזרים... ; רעק"א / לרבינו עקיבא איגר, אשר רשם בגליון הרמב"ם שלו ועליהם הוספנו ליקוטים מתוך חידושיו ותשובותיו ; שנויי נוסחאות : מתוך ילקוט... שהדפסנו בסוף הספר... ; מקורות וציונים : ... מקורות הרמב"ם... וכן ציונים לסמ"ג, שו"ע ועוד. ‬ Contents ‫ התכן: ‬ ‫ (א): (ספר המצות, ספר המדע). [16], תקס; [27], רכח ע’. ‬ ‫ (ב): (ספר אהבה, ספר זמנים). [7], שמו; [11], תקמ ע’. ‬ ‫ (ג): (ספר נשים, ספר קדושה). [7], תלח, [15]; [9], תכו ע’. ‬ ‫ (ד): (ספר הפלאה, ספר זרעים). [8], רפג; [7], תקסט, [4] ע’. ‬ ‫ (ה): (ספר עבודה, ספר הקרבנות). [8], תקמב, [2]; רלז, [3] ע’. ‬ ‫ (ו): (ספר טהרה, ספר נזיקין), (ספר קנין). [8], שכו; [7], רג; [7], שמ ע’. ‬ ‫ (ז): (ספר משפטים, ספר שופטים). [8], שפ; [9], שיז ע’. ‬ Local Subj. ‫ פרנקל, שבתי ‬