Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5772

Look inside

תקפו כהן
Takfo Kohen
שבתי בן מאיר כץ

ספרו של בעל הש"ך עם:'קיצור תקפו כהן' עם 'אורים ותומים' וקונטרס הספקות.
מהדורה חדשה
 • Halacha
 • $19
 • $11
 • דניאל ביטון
 • מכון המאו"ר
 • Jerusalem
 • 2001
 • 1
 • 486
 • 25
 • 1000
 • כר' קשה
תקפו כהן - ספרו הידוע של בעל הש"ך, וסביבו מעוטר בפירושו של רבי יהונתן אייבשיץ הנקרא 'קיצור תקפו כהן', ובסופו נלווה קונטרס הספיקות לאחיו של בעל הקצות החושן. גם כאן כדרכו של המכון הודפסו בשוה"ג הערות שליקטו תלמידי חכמים, אשר אספו כעמיר גורנה את דבריהם והערותיהם של שותי דבריו של המחבר, האחרונים זיע"א. ME-Personal Name ‫ כץ, שבתי בן מאיר (ש"ך) ‬ Title ‫ תקפו כהן : ...והוא כולל דינים על תיקו, פלוגתא דרבותא...ועליו נוספו: קיצור תקפו כהן עם אורים ותומים...קונטרס הספקות...בצירוף מבואות, ציוני מקורות... / שחיבר...שבתי כ"ץ...ועתה יוצא לאור...ע"י...דניאל ביטון... ‬ Varying Form Title ‫ אורים ותומים ‬ Varying Form Title ‫ קונטרס הספקות ‬ Publication Area ‫ ירושלים : ממכון המאו"ר שע"י ישיבת "אורות התשובה", תשס"א ‬ Phys.Description ‫ [7], יג, [2], קנד, ה, [1], קכא, [1], קא, ו, [1], לז, כ ע'. ‬ Subject-Topical ‫ כללי ספקות -- הלכה. ‬