Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5772

Look inside

המאור שבתורה
Hamaor Shebatora
-

ליקוט ענק של פנינים ביאורים וחידושים על דרך הפשט מרבותינו זצוק"ל ויבלחט"א
מהדורה ראשונה יוצא לאור בחמשה כרכים
 • On the Torah
 • $98
 • $11
 • על סדר הפרשיות
 • דניאל ביטון
 • מכון המאו"ר
 • Jerusalem
 • 2005
 • 5
 • 2452
 • 25
 • 4650
 • כר' קשה
Title ‫ המאור שבתורה : המאור שבתורה : על סדר הפרשיות...נקבצו...פנינים יקרים, ביאורים...וחידושים...עלדרך הפשט מכמה מאות ספרים ישנים ועתיקים.../ יו"ל ע"י...דניאל ביטון... ‬ Publication Area ‫ ירושלים : מכון המאו"ר להוצאת ספרים שע"י ישיבת "אורות התשובה", תשס"ה. ‬ Phys.Description ‫ כר' ; 25 ס"מ. ‬ General Note ‫ התכן: ‬ General Note ‫ [א]: בראשית. [8], תצד ע'. ‬ General Note ‫ בתחילת הספר: רשימת החיבורים על התורה שמהם לוקטו את החידו"ת. ‬