Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5772

Look inside

בית חתנים
Bet Hatanim
משה פנירי

הלכות ומנהגים הנשענים על דברי הגמ’... ראשונים ואחרונים...
מהדורה רביעית מתוקנת ‬
 • Halacha
 • $28
 • $10
 • משה פנירי
 • Jerusalem
 • 1982
 • 2
 • 600
 • 24
 • 1500
 • כר' קשה
שדוכים -- הלכה. ‬נשואין -- הלכה. ‬מנהגי נשואין יהודיים. ‬קדושין -- הלכה. ‬כתבות -- הלכה.