Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5772

Look inside

אדרת יעקב
Aderet Yakov
יוסף חיים בן אליהו, מבגדד

והוא דעת רבינו הבן איש חי על סדר השו"ע והמ"ב: סימנים תיז-תרצו
‫ ע’ [רכט]-רנד: קונטרס יד’י יוסף חיים : והוא מפתחות... א. לפי סדר הסימנים בשו"ע... הרמ"א והמ"ב איפה מופיע ב"בן איש חי".- ב. לפי סדר הבן איש חי על סדר הפרשיות... עם שער מיוחד ‬
 • Halacha
 • --
 • --
 • בן איש חי ‬
 • מכון אני י’שנה ולב’י ער’
 • Bnei Brak
 • 2009
 • 4
 • 1300
 • 24
 • 2800
 • כריכה קשה
הלכות (מועדים וזמנים): ראש חודש, ברכת הלבנה, חנוכה, פורים, פסח, עירוב תבשילין, חג השבועות, יום טוב, בין המצרים - תשעה באב, ראש השנה, יום הכיפורים, סוכה וארבעת המינים, הושענא רבה ושמחת תורה, סימנים תיז-תרצו : בו יצויין המקומות בהם פסק דלא כהשו"ע או המ"ב... הוסיף או שינה מדבריהם... מצוטט בלשונם, ונוסף תחתיו: הארות וביאורים : ... לבאר את הנ"מ... מן השינויים... ביאור... דבריהם... מה שכתבו במקומות נוספים... / [ר’ יעקב בן-עזרא]. ‬מועדים -- הלכה. ‬