Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5772

Look inside

אוצרות פסקי הבן איש חי
Otzrot Piskei Ben Ish Hai
יוסף חיים בן אליהו, מבגדד‬

והוא אוצר... מפסקיו והלכותיו של... רבי יוסף חיים... אשר נאספו מתוך כל שאר ספרי רבינו... כלשונו... :
לפתוח את ראשי תבות... תרגמנו ללשון הקודש את המילים בשפה הערבית..." (כרך א, ע’ כד-כה) ‬
 • Halacha
 • $32
 • $11
 • בן איש חי ‬
 • י. שקלים
 • Bnei Brak
 • 2006
 • 2
 • 840
 • 25
 • 1800
 • כריכה קשה
ערוך ומסודר סביב הספר בן איש חי - שנה ראשונה... : בראש העמוד: ... בן איש חי, מוגה, מפוסק ומתוקן, ולמטה... אוצרות פסקי הבן איש חי... / נערך... על ידי יגאל בן... ר’ שלמה שקלים. ‬ כרך א: על פרשיות ספר בראשית ושמות. לח, תיט ע’. ע’ ח-יד: הקדמה : על המחבר ‬ ‫ כרך ב: על פרשיות ספר ויקרא, במדבר ודברים. [2], תכד ע’ ‬