Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5772

Look inside

זהר
Zohar
שמעון בן יוחאי

פירוש הזהר על התורה מסודר על כל פסוק עם הפירוש זיו הזהר על פי דרך המקובלים
לכל חלק שער מיוחד דפוס צילום של הוצאה זו, פרט לחלק ו שצולם מהוצאת בילגוריא תרפ"ט וחלק ז שצולם מהוצאה זו משנת תר"ץ. ‬ General Note ‫ בחלקים א-ד נוסף: השלמת הזהר, מה שלא נעתק ללשון קודש, עם שער מיוחד. ‬.
 • Zohar
 • Kabbala
 • 187
 • 50
 • זיו הזהר
 • יהדה יודל ראזענבערג
 • עם עולם
 • Jerusalem
 • 1967
 • 3
 • 1500
 • 25
 • 2700
 • כריכה קשה
ME-Uniform Heading ‫ ספר הזהר. תשכ"ז. ירושלים ‬ Title ‫ ספר זהר תורה : פירוש הזהר ... על התורה ... מסודר על כל פסוק ... [עם] הפירוש זיו הזהר על פי דרך המקובלים ... / הכינותי ... יהודה יודל ראזענבערג במהו"ר ישראל יצחק ... ‬ Edition Statement ‫ מהד' חדשה. ‬ Publication Area ‫ ירושלים : עם עולם, תשכ"ז. ‬ Phys.Description ‫ 7 כר' (א-ז) ; 25 ס"מ. ‬ General Note ‫ לכל חלק שער מיוחד. ‬ General Note ‫ בשער גם: נויארק, ת'ג'א'ל' מ'ה'ר'ה' [תרפ"ד]. דפוס צילום של הוצאה זו, פרט לחלק ו שצולם מהוצאת בילגוריא תרפ"ט וחלק ז שצולם מהוצאה זו משנת תר"ץ. ‬ General Note ‫ בחלקים א-ד נוסף: השלמת הזהר, מה שלא נעתק ללשון קודש, עם שער מיוחד. ‬ General Note ‫ חלקים ו וז הכותר: הזוהר הקדוש. ‬ General Note ‫ התוכן: (א): בראשית. קה, יב ד'. -- (ב): שמות. צד, יח ד'. -- (ג): ויקרא. עג, יג, ז, [1] ד'. -- (ד): במדבר. [3], ע, כא, [1] ד'. -- (ה): דברים. קכח ד'. -- (ו): תהלים. קמ ד'. -- (ז): שיר השירים, משלי וקהלת. קד ד'. ‬ Subject-Name ‫ רוזנברג, יהודה יודל, 1860-1936 ‬