Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5772

Look inside

יבקשו מפיהו
Yevakshu Mipihu
זעליג קוסובסקי

פסקי הגרי"ש אלישיב ; עם מקורות וביאורים,
סיכום היוצא מהשאלות ששאלו את מרן... אחרי הסיכום כתבתי רשימת השאלות..פסקים ששמעתי בשנים שונות רשמתי את השאלה במלואה או רשמתי את השנים ששמעתי פסק זה..." ( מתוך ההקדמה)
 • Halacha
 • $22
 • $10
 • שידוכין ונישואין
 • מכון אהל בר"א
 • Jerusalem
 • 2011
 • 1
 • 540
 • 25
 • 1200
 • כריכה קשה
E-Personal Name ‫ אלישיב, יוסף שלום ‬ Title ‫ יבקשו מפיהו : שידוכין ונישואין... / פסקי... הגרי"ש אלישיב ; עם מקורות וביאורים, מאת זעליג קוסובסקי. ‬ Publication Area ‫ ירושלים : (ז. קוסובסקי), תשע"א-. ‬ Phys.Description ‫ כר' ; 25 ס"מ. ‬ Formated Contents N ‫ בספר זה ניסיתי ... להעביר את דברי מרן יחד עם רוח החיים שבדבריו.. מבנה הספר לכל סעיף... כותרת ... הסעף עצמו הוא סיכום היוצא מהשאלות ששאלו את מרן... אחרי הסיכום כתבתי רשימת השאלות..פסקים ששמעתי בשנים שונות רשמתי את השאלה במלואה או רשמתי את השנים ששמעתי פסק זה..." ( מתוך ההקדמה) ‬ Formated Contents N ‫ התכן: ‬ Formated Contents N ‫ חלק א. תשע"א. תקמא, [3] ע'. ‬ Subject-Topical ‫ שדכנות -- הלכה. ‬ Subject-Topical ‫ נשואין -- הלכה. ‬ Added Person Name ‫ קוסובסקי, זליג ‬