Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5773

Look inside

משנת השלחן
Mishnat Hashulchan
נחום מנשה ויספיש

הלכות, ביאורים ובירורים, פסקים ותשובות מגדולי הוראה והכרעות הגרי"ש אלישיב
על הלכות טהרה, שולחן ערוך יור"ד סימנים קפג-ר בסופו: קווים לדמותו של אמו"ר יהודה אריה ליב. ‬
 • Nida
 • Halacha
 • 104
 • 35
 • על הלכות טהרה וטבילה
 • מכון מחקר תורני היכל נחום
 • Jerusalem
 • 2008
 • 1
 • 600
 • 28
 • 2000
 • כריכה קשה
ME-Personal Name ‫ ויספיש, נחום מנשה ‬ Title ‫ ספר משנת השלחן : על הלכות טהרה, שולחן ערוך יור"ד סימנים קפג-ר : ... הלכות, ביאורים ובירורים, פסקים ותשובות מגדולי הוראה והכרעות ... הגרי"ש אלישיב / מאת נחום מנשה ויספיש. ‬ Publication Area ‫ ירושלם : מכון מחקר תורני היכל נחום, תשס"ח. ‬ Phys.Description ‫ [12], 32, תקצב, [4] ע' : פקסימילים ; 29 ס"מ. ‬ General Note ‫ בסופו: קווים לדמותו של אמו"ר... יהודה אריה ליב. ‬ Subject-Name ‫ ויספיש, יהודה אריה ליב, 1921-1997 ‬ Subject-Topical Mikveh (Jewish law) Subject-Topical Menstruation (Jewish law) Added Person Name ‫ אלישיב, יוסף שלום בן אברהם, 1910- ‬