Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5772

Look inside

שונה הלכות
Shoneh Halachos
חיים קניבסקי

כולל כל הדינים המבוארים בשו"ע או"ח ובמשנה ברורה וביאור הלכה ושער הציון והמבוארים בחזון איש.
 • Shulkan Aruch
 • $48
 • $11
 • סיכום משנה ברורה באור הלכה ושער הציון
 • אלעזר צדוק טורצין
 • מחבר
 • Bnei Brak
 • 2008
 • 3
 • 1260
 • 24
 • 3400
 • כריכה קשה
ME-Personal Name ‫ קניבסקי, שמריהו יוסף חיים ‬ Title ‫ שונה הלכות : ... כולל כל הדינים המבוארים בשו"ע או"ח ובמשנה ברורה וביאור הלכה ושער הציון והמבוארים בחזון איש./ נערך ונתחבר ע"י שי"ח בהגרי"י קניבסקי וע"י אלעזר צדוק בהג"ר יצחק יונה טורצין ; עם הוספות וביאורים ‬ Local Subject ‫ הכהן, ישראל מאיר בן אריה זאב. משנה ברורה -- תקצירים.. ‬Local Subject ‫ חל המועד -- הלכה. ‬Added Person Name ‫ טורצ'ין, אלעזר צדוק ‬