Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5772

Look inside

משנת אברהם
Mishnat Avraham
אברהם מימון

א: פסק ההלכה : תימצות ההלכה בלשון קלה פסקי דינים אקטואליים ב: מקור ההלכה : מקור הדין בקצרה עם הערות קצרות וציונים ומראי מקומות וביאור דברי הח"מ והב"ש, ג: בירור ההלכה : ביאורים בסוגיות בהרחבה תשובות ופסקי דינים בנושאים אקטואליים..
ושילבנו ביאורים וחידושים ממרן... הגר"ע יוסף... שמסר בכולל חזון עובדיה לפני כ-לה שנה
 • Ketuvot
 • $31
 • $11
 • על אבן העזר
 • -
 • מכון משנת העזר
 • Jerusalem
 • 2012
 • 1
 • 1087
 • 25
 • 1600
 • כריכה קשה
ME-Personal Name ‫ מימון, אברהם בן נתן ‬ Title ‫ משנת אברהם : אבן העזר: הלכות כתובות סימן סו-עט : ... א: פסק ההלכה : תימצות ההלכה בלשון קלה... פסקי דינים אקטואליים... ב: מקור ההלכה : מקור הדין בקצרה עם הערות קצרות וציונים ומראי מקומות... וביאור דברי הח"מ והב"ש, ג: בירור ההלכה : ביאורים... בסוגיות בהרחבה... תשובות ופסקי דינים בנושאים אקטואליים... / ... אברהם בלאאמו"ר... נתן מימון... ‬ Publication Area ‫ ירושלים : מכון משנת העזר, תשע"ב. ‬ Phys.Description ‫ [23], ד, א'פח, [2] ע' ; 25 ס"מ. ‬ General Note ‫ "ושילבנו ביאורים וחידושים ממרן... הגר"ע יוסף... שמסר בכולל חזון עובדיה לפני כ-לה שנה" ‬ Subject-Name ‫ קרו, יוסף בן אפרים. שלחן ערוך אבן העזר. הלכות כתבות -- באורים. ‬ Subject-Topical ‫ כתבות -- הלכה. ‬ Added Person Name ‫ יוסף, עובדיה