Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5773

Look inside

קיצור שולחן ערוך
Kitzur Shulchan Aruch
שלמה גנזפריד

מכיל כל חידושי דינים והלכות השכיחים, בטעמם ונימוקם.
מהדורה רביעית. מהדורה ראשונה יצא בשנת תש"ח
 • Halacha
 • $67
 • $10
 • שערים מצויינים בהלכה
 • שלמה זלמן ברוין
 • פלדהיים
 • New York
 • 2001
 • 4
 • 1700
 • 25
 • 2000
 • כריכה קשה
קיצור שלחן ערוך : ועל דגלו ספר שערים מצויינים בהלכה... חדושי דינים והלכות השכיחים... ושו"ת ראשונים ואחרונים... הארות והערות על דבריהם... / להרב שלמה גאנצפריד ; חברתי שלמה זלמן ברוין