Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

‫תלמוד ירושלמי המאור
Talmud Yerushami HaMaor
-

מהדורה חדשה עם הרבה תוספות ושיפורים:
בנוסף יש גם גודל חתן 42 ס"ם ב 2150 ₪
 • Yerushalmi
 • 1450
 • 75
 • תלמוד ירושלמי - מהדורה מתוקנת
 • דניאל ביטון
 • המכון המאו"ר
 • Jerusalem
 • 2012
 • 21
 • 15500
 • 31
 • 50000
 • כריכה קשה
בסוף כל חלק: "עין יעקב השלם", עם: "ביאורי האגדה", "מסורת האגדה" [השוואות למקומות אחרים בש"ס], "אוצרות האגדה". הבאור והמקור - עמוד מול עמוד. "במהדורתנו הדפסנו מחדש גם את צורת הדף המקורית של דפוס וילנא ללא כל שינוי תלמוד ירושלמי המאו"ר : ... [ע ל - ה ד ף]: משולב... פירוש הבהיר : ... הנלקט מגדולי המפרשים... בצורה פשוטה... בתוספת הערות... ועליו : ... "מתורת הראשונים" : ... מלוקטים פנינים... כלשונותם בבאורם לסוגיא... ; "לאוקמי גירסא" : שם יתלבנו... דעות המפרשים... כל אחד בנוסחתו... ; עם מסורת הש"ס, עין משפט ותורה אור השלם : בהרחבה... תוך השוואת שני התלמודים... והמקבילות... נתלבנו בהערות... ; ... [ב ח ל ק - ה ש נ י]: מדור "ביאורי הדף" : בו הורחבה היריעה בפירוש הסוגיא, בביאור הגירסא, בהשלמת התלמודא... מתלמודם של בני בבל... בהבנת הסוגיא... אליבא דהלכתא, בתוספת ציון הלכות חדשות שלא נזכרו בבלי... ; ובסופו... "עין יעקב"... : שהותחלה ע"י מהר"י חביב והושלמה בארוכה... ; "השמטות" [הירושלמי] : ["על פי... הגאונים והראשונים, שציטטו... מתלמוד הירושלמי אשר אינם לפנינו"]... סוגיות... אשר רואים... אור לראשונה מכתבי יד, מהראשונים ועוד מקורות... / יוצא לאור ע"י... דניאל ביטון ; [עורך ראשי אחראי: הרב ישראל הרצברג]