Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

אוצר השירה והפיוט
Otzar HaShira Ve Ha Piyut
ישראל דאווידזאן

Thesaurus of mediaeval Hebrew poetry
נדפס ב 500 עותקים. בנוסף נדפס כרך מילוים. התוכן: כר’ א. אות א -- כר’ ב. אות ב-אות כ -- כר’ ג. אות ל-אות ת -- כר’ ד. תשלום מפתח המקורות. מלואים (ע’ 27-1212), מקורות נוספים ותקונים. מפתחות
 • Prayer and Liturgy
 • $381
 • $10
 • ‫ אוצר השירה והפיוט : מזמן חתימת כתבי הקדש עד ראשית תקופת ההשכלה
 • בית המדרש הרבנים דאמיריקה
 • Jerusalem
 • 1924
 • 3
 • 1260
 • 29
 • 5600
 • כריכה קשה
דודזון, ישראל ‬ Title ‫ אוצר השירה והפיוט : מזמן חתימת כתבי הקדש עד ראשית תקופת ההשכלה / מאת ישראל בר’ דוד דאווידזאן ‬ Imprint ‫ נויארק : בית המדרש הרבנים דאמיריקה, תרפ"ה 1924-1937 ‬ Descr. ‫ 5 כר’ ; 29 ס"מ ‬ Cont. ‫ התכן: ‬ ‫ כרך א. (א-אתפלל). תרפ"ה 1924. 418, LXVIIIע’. ע’ :LXVIII-XXV ביבליוגרפיה ‬ ‫ כרך ב. (בא-כתר). תרפ"ט. 490, XIVע’ ‬ ‫ כרך ג. (לא-תתרומם). תרצ"א 1930. 544, XIIע’ ‬ ‫ כרך ד. (מלואים). תרצ"ג., XVIII[1], 499ע’. ע’ 1-:23 ביבליוגרפיה ‬ ‫ [כרך ה]. new supplement to the "Thesaurus of mediaeval A ‬ " .Hebrew poetryמתוך: 13/12, Hebrew Union College annual. 1937-1938. ע’ 715-823. ע’ 721- :727ביבליוגרפיה ‫ כרך1 עותק :5 עם הקדשת וחתימת המחבר ‬ Local Subj. ‫ עברית, שירת ימי הבינים -- מפתחות. ‬ ‫ תפלות. זמירות ופיוטים -- מפתחות.