Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5779

Look inside

תיקוני זוהר
Tikunei Zohar
שמעון בר יוחאי

עם ד' פירושים: כסא מלך באר יצחק אור ישראל באר אברהם שבחי תיקונים. בחלק שלישי נוסף זכרון מנחם.
מהדורה קמא וחלק מסדרה מהמחבר כולל ספרא דצניעותא וזהר הבהיר
 • Kabbala
 • Zohar
 • 179
 • 50
 • שמאי הירש
 • הרב שמאי הירש
 • Jerusalem
 • 2004
 • 3
 • 1800
 • 25
 • כר' קשה
תקוני הזהר. תשס"ד. ירושלים ‬ Title ‫ תיקוני זוהר : ...עם מראי מקומות לכל פסוקי תנ"ך וש"ס... מהתנא... רבי שמעון בן יוחאי... / הוספנו... ובצירוף מראה מקומות... ארבעה פירושים כסא מלך / [שלום בוזאגלו], באר יצחק / [יצחק אייזיק במהור"ר יקותיאל זלמן], אור ישראל / [ישראל בן שבתי מקוז'ניץ], באר אברהם / [אברהם אבלי מדרוהוביץ'], ועל כל אלה הוספנו שבחי התיקונים : המכיל שער מאמרי רשב"י, הגהות הרמ"ז, דרך אמת, צבי לצדיק ומתלמידי ... הבעל שם טוב ומהגאון הגר"א ... ובסוף חלק שלישי הוספנו פירוש זכרון מנחם / מאת ... ר' מנחם בודק ; נערך... [ע"י שמאי בן ... מהרי"ח הירש ... ‬ Varying Form Title ‫ שבחי התקונים ‬ Publication Area ‫ ירושלים : ש. הירש, שנת ר'ז'א' ד'מ'ה'י'מ'נ'ו'ת'א' [תשס"ד]. ‬ Phys.Description ‫ 3 כר' (חלק א-ג) : פקס" ; 25 ס"מ. ‬ General Note ‫ התכן: ‬ General Note ‫ חלק א: [14], עז, תקצא, [10] ע'. ‬ General Note ‫ חלק ב: [2], תשמו ע'. ‬ General Note ‫ חלק ג: [2], קפג, [1], תה ע'. ‬ General Note ‫ תה ע': זכרון מנחם. פרוש על תקוני הזהר מאת מנחם מנדל בודיק. ‬ Subject-Uni. Title ‫ תקוני הזהר -- באורים. ‬ Added Person Name ‫ בוזגלו, שלום בן משה. כסא מלך ‬ Added Person Name ‫ יצחק איזיק בן יקותיאל זלמן. באר יצחק ‬ Added Person Name ‫ ישראל בן שבתי, מקוז'ניץ. אור ישראל ‬ Added Person Name ‫ אברהם אבלי, מדרוהוביץ'. באר אברהם ‬ Added Person Name ‫ בודק, מנחם מנדל. זכרון מנחם ‬ Added Person Name ‫ הירש, שמאי ‬