Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5774

Look inside

אבוא ביתך
Avo Beitecha
אברהם גודמן

מבאר בטוב טעם מעשה עבודות הקרבנות של הזבחים העופות והמנחות. על פי שיטות הראשונים באופן ברור ומסודר
מהדורה קמא
 • Kodshim
 • --
 • --
 • עבודות הקרבנות
 • המחבר
 • Kiryat Sefer
 • 2013
 • 1
 • 500
 • 25
 • 800
 • כריכה קשה
פתיחת שער בעניין היחס בין עבודות הקרבנות וטעמיהם. קונטרס בעניין כבשי המזבח שבו נתלבנו שיטות הראשונים בצורת הכבש והכבשים הקטנים.