Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5774

Look inside

חיי היהודי על פי התלמוד
Haye Hayehudi Al Pi Talmud
הרב יצחק סובאלסקי זצ"ל

שני ספרים הקשורים זה בזה על מידות הנכונות לבניית בית יהודי
מהדורה מחודשת על ידי הרב שמעון מדר, 82 פרקים.
 • Anthology
 • Ethics
 • 66
 • 35
 • חיים ושלום
 • שלום הכהן מג'רבה
 • שמעון מדר
 • Jerusalem
 • 2014
 • 1
 • 591
 • 24
 • 1000
 • כריכה קשה
חיי היהודי על פי התלמוד בכל תקופות חיי הישראלי וענייניו בחיים, בשבתו בביתו ובצאתו חוץ, במלאכתו ובמסחרו, בעבודתו בשדה ובשבתו בחנותו, במאכלו ובמשתהו, בתפלתו ובלימודו, וסדר הנהגתו כשהוא לעצמו והנהגתו עם הבריות כחבר להחברה האנושית. נערך ונסדר על פי מקורות מן הבבלי וירושלמי מדרשים פסיקתות תוספתות ספרא מכילתא ושארי ספרים המתייחסים לספרות התלמודית, ומובאים בלשונם עם ביאור דברים בהרבה מקומות. חלק שני חיים ושלום מאת הרב שלום הכהן ג'רבה תרפ"ג. מוסרים מדות ומעלות טובות, בהם יאחז האדם וחי לעולם, בעולם הזה ובעולם הבא. מהדורה מחודשת על ידי הרב שמעון מדר שליט"א מוסר קניית המידות