Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5774

Look inside

תולדות יצחק
Toldot Yitzchak
אליהו בן שלמה זלמן - הגר''א

ספר יצירה / עם ביאור מרנא אליהו מווילנא. ועם פירוש תולדות יצחק על ביאור הגר"א
ביאור הגר"א כפי שנעתק מעצם כי"ק, והגהות רש"ל מהרב ר' שמואל לוריא, ופי' תולדות יצחק מתוקן‬
 • Kabbala
 • $241
 • $22
 • ספר יצירה
 • יצחק כהנא
 • נחמיה פעפער
 • New York
 • 2009
 • 3
 • 1000
 • 25
 • 3200
 • כריכה קשה
E-Uniform Heading ‫ ספר יצירה. תשס"ט. ניו יורק ‬ Title ‫ ספר יצירה / עם ביאור... מרנא אליהו מווילנא... ; ועם פירוש תולדות יצחק על ביאור הגר"א, מהרב... יצחק בהרב יהודא לייב כהנא... ; נערך ונסדר... מנאי נחמיה בלאאמו"ר ר' ירוחם פישל פעפער. ‬ Edition Statement ‫ מהד' מחודשת. ‬ Publication Area ‫ ניו יורק : מכון הגר"א, תשס"ט. ‬ Phys.Description ‫ [15], מג, [15], קעח, [2], יב, [7], לב, [6], לו, [2], [3], יט ע' : פקס" ; 26 ס"מ. ‬ General Note ‫ "ביאור הגר"א כפי שנעתק מעצם כי"ק, והגהות רש"ל מהרב ר' שמואל לוריא, ופי' תולדות יצחק מתוקן... לפי הנדפס וכת"י, ובהבלטת ד"ה הסובב על ביאור הגר"א, פיסוקים ומראי מקומות... וציונים ועיונים לדברי הגר"א מעל"ע [--מענין לענין] מספריו ומכת"י" ‬ General Note ‫ [7], לב הע': גן י-ה : פירוש... על ספר יצירה, מאת... המקובל... מו' חיים, אב"ד ק"ק ווידז... ליטא. עם שער מיוחד ‬ General Note ‫ [6], לו הע': פרי יצחק : חיבור על ספר יצירה... / המקובל מ' יצחק אייזיק בהרב מ' יקותיאל זלמן... עם שער מיוחד ‬ General Note ‫ [3], יט הע': ברכת יוסף : פירוש... על ספר יצירה... חברתיו ולקטתיו... יוסף אידלאש אשכנזי... עם שער מיוחד ‬ Added Person Name ‫ אליהו בן שלמה זלמן, מוילנה פרוש על ספר יצירה ‬ Added Person Name ‫ פפר, נחמיה בן ירחם פישל ‬ Added Person Name ‫ כהנא, יצחק בן יהודה ליב תולדות יצחק ‬ Added Person Name ‫ לוריא, שמואל בן אליעזר אהרן הגהות על ספר יצירה ‬ Added Person Name ‫ חיים, מוידז גן י-ה ‬ Added Person Name ‫ יצחק איזק בן יקותיאל זלמן פרי יצחק ‬ Added Person Name ‫ אידלש, יוסף פרוש על ספר יצירה