Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5774

Look inside

פתחי דעת
Pitchey Daat
דוד אריה מורגנשטרן

הלכות נדה לפרטיהן, עם מקורות הדינים והכרעות הפוסקים
חלק ראשון
 • Nida
 • 62
 • 35
 • הלכות נדה
 • ישראל מאיר מורגנשטרן
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2013
 • 1
 • 407
 • 25
 • 6000
 • כריכה קשה
ME-Personal Name ‫ מורגנשטרן, דוד אריה ‬ Title ‫ פתחי דעת : [בהמתנה להפקדת חובה] הלכות נדה... : בו נסדרו הלכות נדה לפרטיהן, עם מקורות הדינים והכרעות הפוסקים... / ... דוד ארי' מורגנשטרן. ‬ Publication Area ‫ ירושלים : ד. א. מורגנשטרן, תשע"ג 2013-. ‬ Phys.Description ‫ כר' ; 25 ס"מ. ‬ General Note ‫ "לבני... הרה"ג רבי ישראל מאיר שליט"א שנטל... עריכת הספר... ; אודות ההוראות... הגריש"א... שזיכני במשך קרוב לשלשים שנה להסתופף בצל מורי ורבי [הגרי"ש אלישיב]... ולדון קמיה... בהרחבה פעם אחר פעם... הובאו רק התשובות שזכינו לברר אצל מו"ר זצ"ל כדבעי, ומחמת כן הבאנו רק את המעט הזך מתוך השאלות השונות" (הקד') ‬ Formated Contents N ‫ חלק א. תשע"ג 2013. [10], י, [5], יא-397, 18 ע'. ‬ Local Subject ‫ טהרת המשפחה -- הלכה. ‬ Added Person Name ‫ אלישיב, יוסף שלום ‬ Added Person Name ‫ מורגנשטרן, ישראל מאיר