Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5774

Look inside

גבולות השדה
Gevulot HaSadeh
שניאור זלמן רווח

דיני מצוות הארץ בגבולות ארץ ישראל השונים
מו"מ הלכתי על הגבולות השונים של ארץ ישראל, עולי מצרים, עולי בבל ועבר הירדן
 • Eretz Yisrael
 • 69
 • 35
 • ארץ ישראל לגבולותיה
 • -
 • המכון למצוות התלויות בארץ
 • Jerusalem
 • 2014
 • 1
 • 217
 • 25
 • 600
 • כריכה קשה
ME-Personal Name ‫ רווח, שניאור זלמן בן ישראל מחבר ‬ Title ‫ ספר גבולות השדה : ארץ ישראל לגבולותיה : דיני מצוות הארץ בגבולות ארץ ישראל השונים ; קונטרס גבולות ארץ ישראל : דיון ומו"מ הלכתי על הגבולות השונים של ארץ ישראל, עולי מצרים, עולי בבל ועבר הירדן, והצעתינו לצייר את הגבולות הלכה למעשה על פי שיטת ... הרמב"ם בהלכות ובתשובות, עם מפה מעודכנת כפי המצטייר מדעת ... הרמב"ם כפי הנלע"ד ... / חיברתיו ... שניאור ז. בלאאמו"ר הרה"ג ישראל רווח. ‬ Varying Form Title ‫ קונטרס גבולות ארץ ישראל ‬ Varying Form Title ‫ ארץ ישראל לגבולותיה ‬ Imprint ‫ בית עוזיאל : המכון למצוות התלויות בארץ, תשע"ד. ‬ Phys.Description ‫ רה עמודים, 9 עמודים לא ממוספרים : מפה ; 25 ס"מ