Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5774

Look inside

מחצית השקל - אבני גזית
Machatzit Hashekel - Avnei Gazit
משה יאגיד

ביאורים וחידושים על שלחן ערוך אבן העזר, פירוש דברי החלקת מחוקק והבית שמואל המחבר ורמ"א, גם חידושי דינים מראשונים ואחרונים
מהדורא קמא
 • Halacha
 • $105
 • $15
 • ביאורים וחידושים על שלחן ערוך אבן העזר
 • יעקב מאיר שפילמן
 • מכון ראש פינה
 • Jerusalem
 • 2006
 • 7
 • 2700
 • 25
 • 4800
 • כר' קשה
יגיד, משה ‬ Title ‫ מחצית השקל : והוא חלק... מספר צרור המור : ביאורים וחידושים על שלחן ערוך אבן העזר... פירוש... דברי החלקת מחוקק והבית שמואל... המחבר ורמ"א, גם... חידושי דינים מראשונים ואחרונים... / חיברו... מוה"ר משה יאגיד, מבוברקא... ; נדפס מחדש... בתיקון רבבות שיבושים והשמטות, אומתו כל המקורות ונוספו מראי מקומות... פיסוק וקיטוע, פיענוח כל ראשי התיבות... נערך על ידי (ר' נסים דרעי, עורך ראשי, הרב יעקב צבי שפרכר, עורך המראי מקומות). ‬ Publication Area ‫ ירושלים : מפעל מחצית השקל השלם שע"י מכון ראש פינה, תשס"ו. ‬ Phys.Description ‫ 6 כר' ; 25 ס"מ. ‬ Formated Contents N ‫ התכן: ‬ =======================‬ Added Person Name ‫ דרעי, נסים בן אליהו ‬ Added Person Name ‫ שפרכר, יעקב צבי שפילמן, יעקב מאיר בן אליהו ‬ Title ‫ אבני גזית : ... [על] שולחן ערוך אבן העזר... מלאתי ארבעה טורי אבן : ... האחד (הקדמה) : ... דרושים... במקראי קודש ומאמרי חכמינו... ; השני... דברי מאיר : ... מפרש... כל סתום... אשר בחלקת מחוקק... ; השלישי... בית יעקב : ... מפענח רזי... בית שמואל... ; הרביעי, אספתי... מכמה שו"ת... קונטרס עגונות... / המחבר יעקב מאיר במו"ה אליהו שפילמאן... ; נערך על ידי חבר ת"ח... מכולל ש"ס ירושלים שע"י מוסדות צאנז ; (ר' נסים דרעי, עורך ראשי). ‬ Edition Statement ‫ ... נדפס מחדש... בתיקון... שיבושים והשמטות.... ונוספו מראי מקומות רבים, פיסוק וקיטוע, פיענוח כל ראשי התיבות... ‬ Publication Area ‫ ירושלים : מפעל אבני גזית השלם שע"י מכון ראש פינה, תשע"א. ‬ Phys.Description ‫ 1 כר' ; 25 ס"מ. ‬ General Note ‫ לא הופיע יותר גם במקורו ‬Added Corporate ‫ מכון ראש פנה (ירושלים)