Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5775

Look inside

שולחן שלמה
Shulchan Shlomo
שלמה זלמן אויערבאך

אסופת בירורי הלכות ופסקי דינים בעניני רפואה
מהדורה קמא
 • Health and Medicine
 • Halacha by Topic
 • 216
 • 35
 • ערכי רפואה
 • שמחה בונם לייזרזון
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2006
 • 3
 • 900
 • 25
 • 2600
 • כר' קשה
שולחן שלמה : ערכי רפואה : אסופת בירורי הלכות ופסקי דינים... / מתורתו של... רבינו שלמה זלמן אויערבאך, מלוקטים מכתבי ידו ומפי כתבו בספרים... ומאשר הוגה על ידו לדפוס ; נלקט, נערך ונסדר... ע"י שמחה בונם בלא"א הרב אברהם יוסף לייזרזון. ‬ Publication Area ‫ ירושלים : (ש. ב. לייזרזון), תשס"ו. ‬ Phys.Description ‫ 3 כר' ; 25 ס"מ. ‬ General Note ‫ מהדורת וויינרעב ‬ General Note ‫ הלכות רבות אודות רפואה בשבת ‬ Formated Contents N ‫ התכן: ‬ Formated Contents N ‫ חלק א. [21], רפח, [2] ע'. התכן.- אמבולנס.- בית חולים.- זריקות.- ניתוחים.- אחות.- רופא.- רופא עכו"ם.- חולה.- חולה שאין בו סכנה.- חולה שיש בו סכנה.- בדיקות רפואיות.- מחקרים רפואיים.- ביקור חולים.- פיקוח נפש - הצלת נפשות. ‬ Formated Contents N ‫ חלק ב. [15], רפה, [3] ע'. התכן.- חולה סופני.- חיי שעה.- מכשיר הנשמה.- שכיב מרע.- גוסס.- קביעת רגע המות.- תרומת אברים.- השתלת אברים.- תרומת דם.- תרומת מח עצמות.- אילם.- גידם.- חרש.- סומא.- משותק.- פצעים.- דלקות.- כוויות, עקיצות.- עצמות, נקע.- חיטוי.- חבישה.- תפרים.- מכשירים רפואיים.- קטטר.- מד חום.- מכשיר אדים.- בקבוק חם.- מקל הליכה.- כסא גלגלים.- עזרי הליכה.- שינים תותבות.- פלטה לישור שיניים.- טיפולי שיניים.- תרופות.- מאכלות אסורות.- ויטמינים.- התעמלות.- עישון.- תפילין.- תפילה.- שיעורים של תורה.- קטן.- תינוק.- אימוץ ילדים.- הוצאות רפואיות.- כיבוד אב ואם.- דם.- אסופת דינים. ‬ Formated Contents N ‫ חלק ג: נשים, אישות, מילה. [15], רנט, [3] ע'. ע' [קפג]-רנט: מפתחות. התכן.- נדה.- יחוד.- מומים.- אישות.- מניעת הריון.- סירוס.- הזרעה מלאכותית.- פוריות.- הפלה מלאכותית.- מעוברת.- יולדת.- מינקת.- אינקובטור.- בדיקת רקמות.- גנטיקה.- טומטום.- שוטה.- תסמונת דאון.- מילה.- פדיון הבן. ‬