Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5774

Look inside

ערוך השלחן העתיד
Aruch HaShuchan A'atid
יחיאל מיכל הלוי עפשטיין

מבאר את סוגיות הש”ס בבלי וירושלמי, רמב”ם ונושאי כליו וכל המחברים הגדולים העוסקים בהלכות עתידיות
מהדורה קמא
 • Shulkan Aruch
 • Halacha
 • $136
 • $11
 • בהלכות זרעים, קדשים, טהרות, נזירות ערכין וחרמין
 • מוסד הרב קוק
 • Jerusalem
 • 2003
 • 8
 • 2000
 • 25
 • 7000
 • כר' קשה
ערוך השלחן העתיד / מאת : יחיאל מיכל הלוי עפשטיין ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ירושלים : מוסד הרב קוק, תשמ"ז 1987 ‬ ‫ שולחן ערוך ‬ ‫הלכות עתידיות: זרעים, קדשים, טהרות, נזירות ערכין וחרמין מבעל “ערוך השולחן”, מבאר את סוגיות הש”ס בבלי וירושלמי, רמב”ם ונושאי כליו וכל המחברים הגדולים העוסקים בהלכות אלו. ‬