Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5775

Look inside

תורת העולה
Torat HaOla
משה איסרליש

על עניני בית המקדש
מהדורה קמא
 • Kodshim
 • Kavanot
 • 148
 • 35
 • על עניני בית המקדש
 • עורכים: שלום קליין, מרדכי שטיין, שמואל לנדאו
 • מכון אבן ישראל
 • Jerusalem
 • 2015
 • 2
 • 746
 • 25
 • 2000
 • כר' קשה
תורת העולה : ובו עניני הכונות הפנימיות הרמוזות בבנין בית המקדש וכליו, הכהנים ובגדיהם, ועבודות הקרבנות והמסתעף : ... נתבארו בו הרבה פסוקים ומאמרי חכמינו זכרונם לברכה מש"ס ומדרשים ומדברי הזהר / אשר חבר... הרב משה איסרליש - הרמ"א... ; בעריכת... הרב שלום קליין... הרב מרדכי שטיין... והרב שמואל לנדאו... ‬ ‫ מהדורה: ‬ ‫ בהוצאה חדשה... ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 3 כרכים ב-2 : איורים צבעוניים, פקסימילים ; 25 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ בניקוד ‬ ‫ העורכים - מע’ 8 ‬ ‫ הערת תוכן ‬ ‫ א: [7], 54, רע, [16] ע’. חלק א הנקרא הר: בית המקדש -- כלי המקדש ; חלק ב הנקרא שדה: הקרבנות -- המנחות -- שמן המנחה, כלי שרת, קטרת -- הכהנים בגדיהם ועבודתם -- סיום חלק שני. עמודים 11‏-26: תולדות המחבר. [16] העמודים בסוף הכרך: ההוד וההדר : דגם הר הבית, מפת הר הבית... תצלומי כלי המקדש... תצלומי בגדי כהן גדול והדיוט, תצלומי הבקר, הצאן והעופות הכשרים לקרבן. ‬ ‫ ב: [6], 18, רעג-תשמו, [6] ע’. חלק ג הנקרא בית: עבודת הבקר וסדר המערכה -- קרבנות חובה -- קרבנות מוספין וחובת היום -- קרבנות מיחדים -- קרבנות יחידים שהזכרו בתנ"ך -- קרבנות שלאחר מתן תורה -- סיום החלק השלישי. ‬ ‫ תקציר ‬ ‫ "המהדורה הנוכחית... החמישית... בנקוד ופסוק מלא, בהשלמת ופתיחת... מלים וראשי תבות, ותקון... טעיות... הוספנו תרגום לשון הקדש לדברי הזהר ודברי חז"ל שנכתבו בארמית, שהודפסו שורה מול שורה, להקל על הלומד..." -- מן המבוא והקדמה. ‬