Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5775

Look inside

דעת סופרים
Daat Sofrim
חיים דב רבינוביץ

פירוש על תורה, נביאים וכתובים, מיוסד על פי הראשונים והאחרונים
מהד’ חדשה ומתוקנת
 • Nach (Prophets Writings)
 • 63
 • 35
 • על יהושע שופטים
 • עורך: י.ש. רבינוביץ
 • מכון דעת סופרים
 • Jerusalem
 • 2015
 • 1
 • 500
 • 25
 • 1400
 • כר' קשה
יצאו במהדורה החדשה עד עתה 5 כרכים: יהושע – שופטים . שמואל א', שמואל ב', מלכים א' , מלכים ב' המחיר הוא לכרך בודד