Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5776

Look inside

משנה תורה
Mishne Tora
רבנו משה בן מימון

מוגהת ומדויקת על פי כתבי יד, בצרוף מפתחות, בגודל בינוני
מהדורה שנייה
 • Rambam
 • 687
 • 50
 • מהדורה שולחנית מבוארת
 • מהדיר ועורך ראשי - יוחאי מקבילי
 • מפעל משנה תורה
 • Jerusalem
 • 2015
 • 4
 • 5000
 • 24
 • 4000
 • כר' קשה
ספר משנה תורה : המקבץ לתורה שבעל פה ... / רבנו משה בן מימון ; ... מגהת ומדיקת על פי כתבי יד, בצרוף מפתחות ... מהדיר ועורך ראשי - יוחאי מקבילי ; עורכי משנה - יחיאל קארה, רועי דובקין ומכון משפטי ארץ. ‬ מהדורה בתבנית בינונית, המקור והביאור באים טור מול טור כדי להקל על הקורא בקריאה משולבת של המקור והביאור. 4 כרכים לכל החיבור כל כרך מאגד בין 3 ל-4 ספרים מודפסת על נייר משובח בגודל 17 x 24 ס"מ כ-1250 עמודים כל כרך על נייר משובח כריכה קשה ומפוארת הספרים כרך א' החיים ומעגלם - המדע ♦ אהבה ♦ זמנים כרך ב' הבית והארץ - נשים ♦ קדושה ♦ הפלאה ♦ זרעים כרך ג' מקדש וטהרה - עבודה ♦ הקרבנות ♦ טהרה כרך ד' המשפט העברי - נזקים ♦ קניין ♦ משפטים ♦ שופטים