Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5775

Look inside

דרך אמונה
Derech Emuna
חיים קנייבסקי

פירוש על ספר משנה תורה ספר זרעים, מלוקט מספרי רבותינו המפרשים
כרגע נמצא חלק ד' בלבד, אך ניתן לבקש לקנות גם את כל הסט
 • Sabbatical Year
 • Shmitta
 • 79
 • 35
 • פירוש על ספר משנה תורה ספר זרעים - חלק 1 מתוך 5
 • המחבר
 • Bnei Brak
 • 2006
 • 1
 • 626
 • 25
 • 1200
 • כר' קשה
דרך אמונה : והוא פירוש... על ספר משנה תורה ספר זרעים / אשר חיבר... רבנו משה ב"ר מימון... ; והביאור נקרא דרך אמונה : ... מלוקט מספרי רבותינו המפרשים... וגם מראה מקומות... ובפרט מספרי... החזון איש... ; ביאור ההלכה... : ... ובו מבואר... דברי ההלכה המובא בקיצור בדרך אמונה... ; גם... ציון ההלכה : ... לדעת מבטן מי יצאו... חברתי שי"ח [=ר' שמריהו יוסף חיים] בהגרי"י [קניבסקי]. ‬ Varying Form Title ‫ משנה תורה. ספר זרעים ‬ Varying Form Title ‫ קצור הלכות תרומות ומעשרות וערלה ‬ Varying Form Title ‫ סדר השביעית ‬ Varying Form Title ‫ קונטרס בהלכות תרומות ומעשרות ‬ Publication Area ‫ בני ברק : (ח. קניבסקי), [תשס"ז 2006?]. ‬ Phys.Description ‫ 5 כר' ; 24 ס"מ. ‬ General Note ‫ דפוס צלום: בני ברק, תשמ"ד-תשס"ג, עם תיקונים והוספות [בסוף כל כרך מחזורי תיקונים של כל הוצאה בנפרד] ‬ ‬ Formated Contents N ‫ חלק ד: הלכות ביכורים ושאר מתנות כהונה שבגבולין ((... ביכורים, חלה, מתנות, ראשית הגז, פדיון הבן, פדיון פטר חמור)), הלכות שמיטה ויובל ((... שביעית, עבודה ואכילתן בקדושה ושמיטת כספים ודיני יובל, שדה אחוזה, בתי ערי חומה, ערי הלוים)). הוצאה ד עם הוספות ותיקונים. [3], רה, [11] ד'. ד' קצג-רה: קונטרס סדר השביעית, (מכתבים ממרן [החזו"א]) ‬