Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5780

Look inside

עיר מקלט
Ir Miklat
ישראל רוט

ביאורים... בהרחבה... ותחת כל זאת.. 'שער העיר' : .מקורות הדין של ה'עיר מקלט'.
"והפירוש נקרא 'עיר מקלט' : .. מלוקט מהרבה ספרי... המפרשים.. בצדו... 'ביאורי הלכה' יצא כרך ב' תשס"ו
 • Rambam Commentary
 • 90
 • 75
 • ביאור ופירוש למשנה תורה הלכות רוצח ושמירת הנפש
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2003
 • 2
 • 665
 • 25
 • 1600
 • כר' קשה
ME-Personal Name ‫ רוט, ישראל בן חיים דב ‬ Title ‫ עיר מקלט : והוא ביאור ופירוש על ספר משנה תורה - היד החזקה, אשר חיבר... רבינו משה ב"ר מיימון: הלכות רוצח ושמירת נפש מפרק ה עד פרק ח... : דיני הרוצח בשגגה ודיני הגלות לעיר מקלט... / ... ישראל רוט בלאאמו"ר... חיים דוב. ‬ Publication Area ‫ בני ברק : (י. רוט), תשס"ג. ‬ Phys.Description ‫ 32, קמ; 9, קלב, ס, [5] ע' ; פקס' ; 25 ס"מ. ‬ General Note ‫ "והפירוש נקרא 'עיר מקלט' : ... מלוקט מהרבה ספרי... המפרשים... בצדו... 'ביאורי הלכה' : ביאורים... בהרחבה... ותחת כל זאת... 'שער העיר' : ... מקורות הדין של ה'עיר מקלט'... הערות קצרות..." ‬ General Note ‫ 9, קלב הע': קונטרס זקני העיר : ... תשובותיהם... של גאוני הדור... בענינים הנוגעים לספר "עיר מקלט", וגם... בירורים... אשר... לא באו בביאורי הלכה, עם שער מיוחד. ע' ד-י: תשובות ר' חיים קניבסקי ‬ Subject-Name ‫ משה בן מימון. משנה תורה. הלכות רוצח ושמירת נפש -- באורים Subject-Topical ‫ גלות (להורג בשגגה) -- הלכה Subject-Topical ‫ רבנים -- אגרות. Added Person Name ‫ קניבסקי, שמריהו יוסף חיים תשובות