Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5776

Look inside

עיקרי השולחן
Ikarei HaShulkan
משה כהן

בו ד חלקים: מבואות לבית יוסף : ובו מראי מקומות לכל סימן... עיקרי השולחן : ובו יבוארו פסקי השו"ע והרמ"א... ודברי נו"כ על השו"ע, פסקי הלכה למעשה : ובו הלכות לספרדים ולאשכנזים כפי שהובאו ב"ילקוט יוסף"... עיקרי מבחן השולחן : ובו שאלות לשינון וחזרה...
תמונות צבעוניות הממחישות את הלכות מליחה, טבלאות, כולל מפתח, כולל מבחני הסמכה לרבנות
 • Mourning
 • Shulkan Aruch
 • $30
 • $11
 • הלכות ביקור חולים אבילות
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2015
 • 1
 • 552
 • 33
 • 1800
 • כר' קשה
ME-Personal Name ‫ כהן, משה בן שלמה מחבר ‬ Uniform Title ‫ [עקרי השלחן] ‬ Title ‫ עיקרי השולחן : לימוד ושינון השולחן ערוך ונושאי כליו, עם מקורותיהם בש"ס ובראשונים, בשיטת לימוד... המקלה על הזיכרון : הלכות ביקור חולים ואבלות, יורה דעה סימנים שלה-תג ; ... א. מבואות לטור ולבית יוסף : ובו מראי מקומות לכל סימן... ב. עיקרי השולחן : ובו יבוארו פסקי השו"ע והרמ"א עם מקורותיהם... ופעמים שיש גם מפוסקי דורנו, ג. ושננתם : ובו נושאי הסימנים והנושאים... שבכל סעיף... ד. עיקרי מבחן השולחן : ובו שאלות לחזרה... לפי סדר הסימנים... / חובר ע"י משה ב"ר שלמה כהן וצוות תלמידי חכמים במפעל "עיקרי השולחן", עורכים: הרב יהודה רזאל, הרב חנוך חלמיש, הרב דורון חביב. ‬ Imprint ‫ ירושלים : מפעל עיקרי השולחן, תשע"ד [2014]. ‬ Phys.Description ‫ כח, תקכד עמודים : טבלאות ; 33 ס"מ. ‬ Local Subject ‫ יעקב בן אשר. טורים יורה דעה. הלכות בקור חולים ורפואה ונוטה למות וגוסס -- מראי מקומות Local Subject ‫ יעקב בן אשר. טורים יורה דעה. הלכות אבלות -- מראי מקומות Local Subject ‫ קרו, יוסף בן אפרים. שלחן ערוך יורה דעה. הלכות בקור חולים ורפואה ונוטה למות וגוסס -- בחינות ושאלות. Local Subject ‫ קרו, יוסף בן אפרים. שלחן ערוך יורה דעה. הלכות בקור חולים ורפואה ונוטה למות וגוסס -- תקצירים. Local Subject ‫ קרו, יוסף בן אפרים. שלחן ערוך יורה דעה. הלכות אבלות -- בחינות ושאלות. Local Subject ‫ קרו, יוסף בן אפרים. שלחן ערוך יורה דעה. הלכות אבלות -- תקצירים. Local Subject ‫ בקור חולים -- הלכה -- בחינות ושאלות. Local Subject ‫ אבלות (יהדות) -- הלכה -- בחינות ושאלות. Local Subject ‫ אבלות (יהדות) -- הלכה -- טבלאות.