Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5776

Look inside

להתענג בתענוגים
LeitanegBetaanugim
י. גרינבוים

פנינים יקרים ואורחות חיים מתוך פרשיות השבוע
מהדורה קמא
 • Parshat Hashavua
 • Humash
 • $15
 • $10
 • עם רבותינו בפרשת השבוע
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2016
 • 1
 • 700
 • 25
 • 1200
 • כר' קשה
הספר שופע פנינים יקרים ואורחות חיים מתוך פרשיות השבוע, מלא בתובנות המחזקות את האמונה היהודית ומענגות את שולחן השבת הספר מכיל את כל חמישה חומשי תורה בכרך אחד, העולה על 700 עמודים!