Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5776

Look inside

מסכת של תפילה
Massechet Shel Tefilla
שמואל מאיר ריאחי

יסודות התפילה מבוארים בשני מדורים: מקורות התפילה
מהדורה קמא
 • Prayer and Liturgy
 • $42
 • $10
 • מכון סימנים
 • Jerusalem
 • 2016
 • 1
 • 610
 • 31
 • 1500
 • כריכה קשה
‫ ריאחי, שמואל מאיר ‬ ‫ מסכת של תפילה : יסודות התפילה מבוארים בשני מדורים: מקורות התפילה : ליקוט מקורות התפילה בלשון חז"ל מתוך ... בבלי, ירושלמי, מסכתות קטנות, מדרשים ... הזוהר, תנא דבי אליהו ... עם ביאור מיוחד : שיטה מקובצת : ליקוט ... מדברי הראשונים והאחרונים של הגדרות וטעמים לכל חלקי התפילה, מדוע תקנו לומר כל קטע ... וביאור לסמיכות קטע למשנהו. הוספות ... על הדף: תורה אור, ליקוטים והערות, כותרות צד ... / [חברו וערכו שמואל מאיר ריאחי]. -- ירושלים : מכון סימנים, תשע"ג. ‬ ‫ 27, [2], תקד ע' : פקסימילים ; 31 ס"מ. ‬