Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5776

Look inside

פירושו השד״ל לתורה
Perush Shadal Al Ha Torah
שמואל דוד לוצטו

תרגום עברית של הפירוש מהאיטלקית
הכנסנו בפירוש שינויים קלים אחדים כדי להתאימו לצרכי הקוראים והלומדים העבריים בני דורנו
 • On the Torah
 • $41
 • $10
 • ישעיה לוצטו, ד"ר ש"א נכון
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2016
 • 1
 • 569
 • 25
 • 1200
 • כר' קשה
פירושו של שד״ל לתורה נדפס בפאדובה בשנת תרל״א עם המקרא ותרגומו לאיטלקית. בהדפסה זו תופס התרגום האיטלקי את חלק הארי, ולכן צומצמה הרבה תפוצתו של הספר; נזקקו לו בעיקר יהודים יודעי איטלקית. ואכן עמד על הדבר ישעיה לוצאטו, אשר הדפים את פירושו של אביו לתורה. בנספח לספר דברים הוא כותב, גם על דעת אחיו: ״עלה בדעתם גם כן למכור הרשות לחזור ולהדפיס פירוש התורה לבדו, כי ראו כי החומש הזה באופן הנדפס פה פאדובה לא יועיל לרוב, כי אם לאחינו בני ישראל באיטליה, ומגמתם להועיל בספרי אביהם ז״ל ליהודים בכלל״. מהדורה זו שלפנינו, היוצאת לאור ביוזמתו הברוכה של ד״ר ש״א נכון יצ״ו, היא אפוא הוצאתו לפועל של רעיון ישן. ועתה דברים אחדים לגבי מהדורתנו. הכנסנו בפירוש שינויים קלים אחדים כדי להתאימו לצרכי הקוראים והלומדים העבריים בני דורנו: בכמה מקומות ראינו להשמיט קצת דברים מן הפירוש אשר העדרם אינו פוגע בערכו, כגון רוב הדברים על לשונות לא־שמיות ועל זיהוי שמות גיאוגרפיים שבמקרא. דבריו אלה לקח שד״ל מכלי שני או שלישי; הם אינם עומדים בפני הביקורת. כנגד זה נשמרו דבריו על שורשי מלים בעברית ובארמית ועל הוראת השמות והפעלים שנגזרו ונסתעפו מהם ואפילו שוללת הבלשנות שבימינו את רובי דעותיו לפי שדבריו אלה אופייניים לדרכו המיוחדת של שד״ל ולמקוריותו בחקר הלשון.