Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5776

Look inside

טור ושולחן ערוך
Tur ve Shulkan Aruch
יעקב בן אשר

טור ושלחן ערוך המשולב 38 כרכים
המהדורה החדשה טור שירת דבורה - מכון ירושלים ושולחן ערוך הבהיר לשם
 • Shulkan Aruch
 • Turim
 • $1040
 • $37
 • המשולב החדש
 • יוסף קארו
 • מוסדות שירת דבורה
 • Jerusalem
 • 2016
 • 38
 • 30000
 • 33
 • 95
 • כריכה קשה
מחיר זה רק בארץ ישראל. למקומות אחרים נא ליצור קשר. ארבעה טורים השלם וכולל מהדורה שירת דבורה מהמהודרת 23 כרכים (במקום ה 12 עד היום) שולחן ערוך הבהיר החדש 17 כרכים (במקום 13 עד היום)