Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5776

Look inside

קדושת לוי
Kedushat Halevi
לוי יצחק מברדיטשוב

ספר קדושת לוי השלם כלול בתוכה: ליקוטים, הגדה מסבי דבי אתונה, פירוש על הזכירות פירוש על פרקי אבות, ספר שמועה טובה
הדפסה חדשה באותיות ברורות ומאירות עיניים
 • Hassidut
 • $51
 • $10
 • פניני קדושת הלוי
 • מכון פאר מקדושים
 • Bnei Brak
 • 2016
 • 3
 • 1700
 • 25
 • 2600
 • כריכה קשה
בניקוד ובפיסוק מלא וללא ראשי תבות ציונים ומראי מקומות מקורות והשוואות כותרות צד בשולי הקטעים פנינים והדרכות מעשיות מתוך הספה"ק לפי נושאים מפתח ערכים מפורט לפי סדר א-ב ומפתח מקראות וחז"ל תולדות והליכות חייו