Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5776

Look inside

פרדס האבות
Pardes Haavot
גדליה סגל

פירושים רעיונות דרושים וסיפורים
מבוארת ומנוקדת
 • Avot
 • 38
 • 35
 • תורת חיים
 • Jerusalem
 • 2002
 • 1
 • 204
 • 25
 • 400
 • כריכה קשה
על מסכת אבות : פירושים, רעיונות, דרושים, סיפורים : מבוארת ומנוקדת : עם פירוש רבי עובדיה מברטנורא וביאור רחב עממי. מומלץ כמתנה לבר מצוה שבע ברכות וכו כיתוב של הקדשה 2 ש"ח לספר מחיר 35 לבודד ל 10 27 ש"ח ל 100 23 ש"ח