Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5776

Look inside

ברכת החודש
Birkas Hachodesh
צבי כהן

הלכות ומנהגי ברכת החודש ושבת מברכין
ספר חדש
 • Halacha by Topic
 • 74
 • 35
 • מנהגי שבת מברכין
 • המחבר
 • Bnei Brak
 • 2015
 • 1
 • 284
 • 24
 • 600
 • כריכה קשה
הלכות ומנהגים השלם: אוצר מלוקט ממאות ספרי הלכה, מנהגים ושו"ת על כל מנהגי ברכת החודש והכרזתו בשבת שלפני ראש חודש ומנהגי "שבת מברכין" וביאור התפילות הנאמרות בהכרזת ראש חודש עם עם מקורות, הערות, ביאורים, טבלאות. בסוף הספר לוחות עד שנת התת"ע של מולדות הלבנה הממוצעים כפי שנהוג להכריז (או לברר) בעת ברכת החודש... מולדות הלבנה האמיתיים וזמני ראייתה הראשונה ‬ ניתן לרכוש ספר חמה ולבנה העוסק בהלכות ומנהגים הקשורים אליהם ומחירו 68