Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5776

Look inside

שמיטה
Shmita
צבי כהן

הלכות ומנהגי שמיטה
ספר זה הוא תמצית ג ספרים אחרים של המחבר שמיטת קרקעות , פירות שביעית, שמיטת כספים ופרוזבול
 • Halacha by Topic
 • Shmitta
 • 71
 • 35
 • המחבר
 • Bnei Brak
 • 2008
 • 1
 • 461
 • 24
 • 1200
 • כריכה קשה
כולל הלכות ומנהגים של עבודות השדה והטיפול בגינות נוי ובעציצים, דרכי ההשתמשות בפירות שביעית, שמיטת כספים ופרוזבול‬ ‬ "וזיכני... ולהוציא... 'שמיטת קרקעות'... 'פירות שביעית'... ו'שמיטת כספים ופרוזבול'... בספרים אלו הובאו ההלכות בראשי העמודים ומקורותיהן בשולי העמודים. בספרי זה - 'שמיטה', הבאתי את ההלכות שבשלושת הספרים הנ"ל ללא מקורותיהן... ; כדי לאפשר עיון במקורות... נדפס... לוח השוואה בין פרקי ספר זה לבין הפרקים המקבילים בספרים הנ"ל" (הקד') ‬ ניתן לרכוש גם את ג ספריו הנוספים של המחבר: "פירות שביעית" מחיר 76 "שמיטת כספים ופרוזבול" מחיר 60 "שמיטת קרקעות" מחיר 65 וכן חוברת דיני שמיטה בקצרה מחיר 25