Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5776

Look inside

מאפילה לאור גדול
Me Afeila Le Ora
אברהם הוכמן

‫ ובו הרבה חידושים... אשר בראשונים מבוארים על הרובד הפנימי של יציאת מצרים.. על סדר הגדה של פסח
מהד’ ג מחודשת - על סדר הגדה של פסח; שער מיוחד להכנת הנפש לליל הסדר ; שער על נפלאות שביעי של פסח ‫
 • Hagada Shel Pesach
 • Pesach
 • 55
 • 35
 • עומק הסיפור יציאת מצרים
 • המחברים
 • Jerusalem
 • 2008
 • 1
 • 342
 • 23
 • 800
 • כריכה קשה
ניתן להשיג גם אצל המחבר רח. בר אילן 25 ירושלים טל. 5821399 02...