Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5776

Look inside

באהלה של תורה שו"ת
Be Ohela Shel Torah
יעקב אריאל

ששה כרכים הכרחיים בכל בית בישראל. מאמרים ותשובות, בענייני יורה דעה, אבן העזר, חושן משפט, אורח חיים והלכות מדינה.
הדפסה חדשה - תחילת ההוצאה משנת תשנח
 • Responsa
 • Polemics
 • 275
 • 50
 • מאמרים ותשובות
 • יעקב אפשטיין
 • מכון התורה והארץ
 • Ashkelon
 • 2016
 • 6
 • 3500
 • 25
 • 7500
 • כריכה קשה
‫ [א]. בענייני יורה דעה, אבן העזר, חושן משפט, הלכות מדינה. ‬ ‫ ב. בענייני אורח חיים. ‬ ‫ ג. בענייני שמיטה. ‬ ‫ ד. בענייני ארץ ישראל, מדינת ישראל, מקדש, כלאים, חדש, ערלה, רבעי, תרומות ומעשרות, שביעית. ‬ ‫ ה. בעניינים כלליים, אורח חיים ויורה דעה. תשס"ט. 574 ע’. ‬