Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

מדרש רבות
Midrash Raba
-

כפי אשר נדפס בק"ק אמשטרדם ... נוסף לזה לקטנו ... מכל המפרשים ... וקראנו אותו [פירוש] בשם אסיפת אמרים
בראשית, ויקרא ודברים בלבד דפוס י' לעבענזאהן, ת'ו'ר'ה' [תרי"א]
 • מדרש אגדה
 • $83
 • $11
 • עם פירוש מתנות כהונה
 • המחבר
 • ורשא
 • תריא
 • 3
 • 600
 • 18
 • 1000
היה בחזקת ישיבת חברון, עותק שלם אבל הכריכות וחלק מהעמודים במצב עדיןME-Uniform Heading ‫ מדרש רבה. תרי"א. ורשה ‬Title ‫ מדרש רבות : ספר ... עם פירוש מתנות כהונה כפי אשר נדפס בק"ק אמשטרדם ... נוסף לזה לקטנו ... מכל המפרשים ... וקראנו אותו [פירוש] בשם אסיפת אמרים. ‬Publication Area ‫ ווארשא : דפוס י' לעבענזאהן, ת'ו'ר'ה' [תרי"א]. ‬Phys.Description ‫ 3 כר' II-III, V ; 8. ‬Formated Contents N ‫ התכן:II שמות. [1], קמו ד'. -- :III ויקרא. [1], קיא, פג ד'. -- :V דברים, מגילת קהלת ואיכה. [1], מ, עב, ע ד'. ‬Subject-Uni. Title Midrash rabbah751 Warsaw (Poland) place of publication